GALAXY - ABS Huỳnh/Chỉ

CTY TNHH HPOCONS
GALAXY - ABS Huỳnh/Chỉ
GLX-ABS 115-1

GLX-ABS 115-1

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 115-1

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 115-2

GLX-ABS 115-2

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 115-2

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 115

GLX-ABS 115

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 115

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 117-1

GLX-ABS 117-1

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 117-1

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 117

GLX-ABS 117

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 117

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 325

GLX-ABS 325

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 325

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 326

GLX-ABS 326

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 326

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 327

GLX-ABS 327

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 327

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 340

GLX-ABS 340

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 340

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 351

GLX-ABS 351

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 351

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 352

GLX-ABS 352

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 352

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 353

GLX-ABS 353

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 353

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 354

GLX-ABS 354

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 354

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 355

GLX-ABS 355

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 355

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 356

GLX-ABS 356

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 356

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 357

GLX-ABS 357

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 357

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 358

GLX-ABS 358

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 358

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 359

GLX-ABS 359

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 359

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 360

GLX-ABS 360

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 360

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 361

GLX-ABS 361

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 361

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-ABS 362

GLX-ABS 362

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 362

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-WPC 402-4

GLX-WPC 402-4

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 402-4

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-WPC 403-2

GLX-WPC 403-2

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 403-2

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-WPC 403-1

GLX-WPC 403-1

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 403-1

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-WPC 403-3

GLX-WPC 403-3

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 403-3

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
GLX-WPC 405

GLX-WPC 405

CỬA NHỰA ABS HÀN QUỐC DẬP HUỲNH GLX-ABS 405

Mặt cánh phủ Laminate LG nhập khẩu, xuất xứ Hàn Quốc

Kích thước tiêu chuẩn(mm): 700-990(W)x1900-2200(H)

Dày cánh(mm): 36

Rộng khung(mm): 100-260

Vật liệu trong cánh: Honeycomb

Dày tấm mặt cánh: 3mm

Kiểu khung: Lắp ráp hoặc Nhựa lõi thép

4.000.000đ
0