Long Thành

Long Thành

Nhà máy: X2 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành

Nhà máy: X2 KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành

+ Cửa thép chống cháy EI60

+ Vách kính chống cháy EI60

+ Cửa thép an toàn

Hình ảnh

0