LECMAX - Cửa kính chống cháy

CTY TNHH HPOCONS
LECMAX - Cửa kính chống cháy
LECMAX-B1A10/AGS

LECMAX-B1A10/AGS

CỬA KÍNH KHUNG THÉP CHỐNG CHÁY MỞ 1 CHIỀU EI15, EI30, EI45, EI60. EI90 LECMAX-B1A10/AGS

Lõi Gypsum Board
Thép làm cánh tiêu chuẩn: 1.0mm
Thép làm khung tiêu chuẩn: 1.6mm
EI15:    Dày kính: 12mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 110mm
EI30:    Dày kính: 14mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 110mm
EI45:    Dày kính: 16mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 120mm
EI60:    Dày kính: 18mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 120mm
EI90:    Dày kính: 29mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 140mm
6.310.000đ
LECMAX-B1A11/AGS

LECMAX-B1A11/AGS

CỬA KÍNH KHUNG THÉP CHỐNG CHÁY MỞ 1 CHIỀU KẾT HỢP VÁCH KÍNH EI15, EI30, EI45, EI60. EI90 LECMAX-B1A11/AGS
Lõi Gypsum Board
Thép làm cánh tiêu chuẩn: 1.0mm
Thép làm khung tiêu chuẩn: 1.2mm & 2.3mm
EI15:    Dày kính: 12mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 97mm
EI30:    Dày kính: 14mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 125mm
EI45:    Dày kính: 16mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 128mm
EI60:    Dày kính: 18mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 128mm
EI90:    Dày kính: 29mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 138mm
6.310.000đ
LECMAX-B2A10/AGS

LECMAX-B2A10/AGS

CỬA KÍNH KHUNG THÉP CHỐNG CHÁY MỞ 1 CHIỀU EI15, EI30, EI45, EI60. EI90 LECMAX-B2A10/AGS
Lõi Gypsum Board
Thép làm cánh tiêu chuẩn: 1.0mm
Thép làm khung tiêu chuẩn: 1.6mm
EI15:    Dày kính: 12mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 110mm
EI30:    Dày kính: 14mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 110mm
EI45:    Dày kính: 16mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 120mm
EI60:    Dày kính: 18mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 120mm
EI90:    Dày kính: 29mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 140mm
6.310.000đ
LECMAX-B2A11/AGS

LECMAX-B2A11/AGS

CỬA KÍNH KHUNG THÉP CHỐNG CHÁY MỞ 1 CHIỀU KẾT HỢP VÁCH KÍNH EI15, EI30, EI45, EI60. EI90 LECMAX-B2A11/AGS
Lõi Gypsum Board
Thép làm cánh tiêu chuẩn: 1.0mm
Thép làm khung tiêu chuẩn: 1.2mm & 2.3mm
EI15:    Dày kính: 12mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 97mm
EI30:    Dày kính: 14mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 125mm
EI45:    Dày kính: 16mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 128mm
EI60:    Dày kính: 18mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 128mm
EI90:    Dày kính: 29mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 138mm
6.310.000đ
LECMAX-B1S10/AGS

LECMAX-B1S10/AGS

CỬA KÍNH KHUNG THÉP CHỐNG CHÁY MỞ 2 CHIỀU EI15, EI30, EI45, EI60. EI90 LECMAX-B1S10/AGS
Lõi Gypsum Board
Thép làm cánh tiêu chuẩn: 1.0mm
Thép làm khung tiêu chuẩn: 1.2mm
Rộng khung: 130mm
EI15:    Dày kính: 12mm
             Dày cánh: 50mm
EI30:    Dày kính: 14mm
             Dày cánh: 50mm
EI45:    Dày kính: 16mm
             Dày cánh: 64mm
EI60:    Dày kính: 18mm
             Dày cánh: 64mm
EI90:    Dày kính: 29mm
             Dày cánh: 64mm
6.310.000đ
LECMAX-B1S11/AGS

LECMAX-B1S11/AGS

CỬA KÍNH KHUNG THÉP CHỐNG CHÁY MỞ 2 CHIỀU KẾT HỢP VÁCH KÍNH EI15, EI30, EI45, EI60. EI90 LECMAX-B1S11/AGS
Lõi Gypsum Board
Thép làm cánh tiêu chuẩn: 1.0mm
Thép làm khung tiêu chuẩn: 1.2mm
EI15:    Dày kính: 12mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 97mm
EI30:    Dày kính: 14mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 125mm
EI45:    Dày kính: 16mm
             Dày cánh: 64mm
             Rộng khung: 128mm
EI60:    Dày kính: 18mm
             Dày cánh: 64mm
             Rộng khung: 128mm
EI90:    Dày kính: 29mm
             Dày cánh: 64mm
             Rộng khung: 138mm
6.310.000đ
LECMAX-B2S10/AGS

LECMAX-B2S10/AGS

CỬA KÍNH KHUNG THÉP CHỐNG CHÁY MỞ 2 CHIỀU EI15, EI30, EI45, EI60. EI90 LECMAX-B2S10/AGS
Lõi Gypsum Board
Thép làm cánh tiêu chuẩn: 1.0mm
Thép làm khung tiêu chuẩn: 1.2mm
Rộng khung: 130mm
EI15:    Dày kính: 12mm
             Dày cánh: 50mm
EI30:    Dày kính: 14mm
             Dày cánh: 50mm
EI45:    Dày kính: 16mm
             Dày cánh: 64mm
EI60:    Dày kính: 18mm
             Dày cánh: 64mm
EI90:    Dày kính: 29mm
             Dày cánh: 64mm
6.310.000đ
LECMAX-B2S11/AGS

LECMAX-B2S11/AGS

CỬA KÍNH KHUNG THÉP CHỐNG CHÁY MỞ 2 CHIỀU KẾT HỢP VÁCH KÍNH EI15, EI30, EI45, EI60. EI90 LECMAX-B2S11/AGS
Lõi Gypsum Board
Thép làm cánh tiêu chuẩn: 1.0mm
Thép làm khung tiêu chuẩn: 1.2mm
EI15:    Dày kính: 12mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 97mm
EI30:    Dày kính: 14mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 125mm
EI45:    Dày kính: 16mm
             Dày cánh: 64mm
             Rộng khung: 128mm
EI60:    Dày kính: 18mm
             Dày cánh: 64mm
             Rộng khung: 128mm
EI90:    Dày kính: 29mm
             Dày cánh: 64mm
             Rộng khung: 138mm
6.310.000đ
LECMAX-B2TR11-AGS

LECMAX-B2TR11-AGS

CỬA KÍNH KHUNG THÉP CHỐNG CHÁY MỞ TRƯỢT KẾT HỢP VÁCH KÍNH EI15, EI30, EI45, EI60. EI90 LECMAX-B2TR11-AGS
Lõi Gypsum Board
Thép làm cánh tiêu chuẩn: 1.0mm
Thép làm khung tiêu chuẩn: 1.2mm & 2.3mm
EI15:    Dày kính: 12mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 97mm
EI30:    Dày kính: 14mm
             Dày cánh: 50mm
             Rộng khung: 125mm
EI45:    Dày kính: 16mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 128mm
EI60:    Dày kính: 18mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 128mm
EI90:    Dày kính: 29mm
             Dày cánh: 60mm
             Rộng khung: 138mm
Liên hệ
0